Privacyverklaring

Hondenschool parel der kempen VZW verwelkomt je op onze website en dankt je voor de belangstelling die je toont
in onze onderneming.

Wij hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
Via deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en
dit via de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(beter gekend als GDPR).

Dit betekent dat wij:
   o je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en wij ons beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor dit doel
   o geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
   o je persoonsgegevens als betrokken persoon willen respecteren

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Hondenschool parel der kempen VZW verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden:
   o om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Hondenschool parel der kempen
   o om leden aan te sluiten bij de kkush of andere verzekeringsmaatschappijen
   o om eventuele uitnodigingen te kunnen versturen
   o om subsidiĆ«ring te bekomen door de overheid

Welke gegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die wij van je vragen en verwerken om onze doelstellingen te verwezenlijken,
bevatten identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en
persoonlijke kenmerken (geboortedatum).

Wie verwerkt de gegevens?

De bestuursleden van hondenschool parel der kempen VZW verwerken de gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij geven enkel persoonsgegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden.
De ledenadministratie van de kkush en andere verzekeringsmaatschappijen zijn een derde partij waaraan wij persoonsgegevens doorgeven.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met de derden waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten, maken wij afspraken om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen.
Indien de verstrekking van je persoonsgegevens wettelijk verplicht en/of is toegestaan (bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek),
zullen wij deze gegevens aan deze derde partij verstrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens

Alle personen die namens Hondenschool parel der kempen VZW kennis kunnen nemen van je persoonsgegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. Voordat wij hier gehoor aan geven, kunnen wij vragen om je te legitimeren.

Wijziging privacyverklaring

Hondenschool parel der kempen VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Hosting

De hosting van onze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf
One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland
+32 7 848 27 55 voor Belgiƫ
Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.